Dotazy - Exide

Dotazy

- Je rozdíl mezi bateriemi pro vozy s benzínovým a dieselovým motorem ?
- Pro vozy s dieselovými motory se využívají baterie s vyšším startovacím výkonem z důvodu vyšších nároků na vznícení nafty, zejména za nízkých teplot.

- Je potřeba něco udělat jestli není vůz příliš starý a baterie pracuje správně?
- Především ve vlastním zájmu se postarat o údržbu baterie před/i po zimním období, k prodloužení její spolehlivé funkce a doby životnosti na maximum. V nejbližším servisním středisku dejte zkontrolovat stav nabití, hladinu a hustotu elektrolytu (u typů, u kterých je možné otevřít víko), očistit jemným smirkovým papírem kontakty akumulátoru a vodičů a po spojení nakonzervovat slabou vrstvou vazelíny.

- Co značí, že baterie jsou bezúdržbové?
- Většina výrobců označuje svoje baterie jako bezúdržbové, ve skutečnosti pouze několik výrobců produkuje baterie, které nevyžadují údržbu. Moderní baterie významných výrobců jsou označené jako bezúdržbové tehdy, jestli za přísných podmínek stanovených normou EN 50342-1:2006 je v průběhu nabíjení úbytek hmotnosti baterie nižší než 4g/Ah. To značí, že ztráta vody z elektrolytu je v průběhu pracovního života baterie minimalizována na minimum a za standardních podmínek není potřeba dolévat demineralizovanou vodu do elektrolytu, a v případě, že je baterie správně dobíjená v průběhu provozu vozidla, není potřeba ji servisně nabíjet, ani jinak s ní manipulovat. V praxi se však běžné podmínky provozu a využívaní baterií až příliš často liší od tzv. standardních a v takové případu je slovo údržba na místě. Za údržbu se pak v obecném významu slova dá považovat jakákoliv manipulace, ověření stavu nabití, dobití, nebo jiná činnost směřující k prodloužení životnosti baterie. Pojem údržba je pak na místě, nemá však nic společné s povahou a charakterem výrobku.

- Jaké to jsou baterie "plně vápníkové" konstrukce v čem je jejich výhoda?
- Baterie plně vápníkové konstrukce mají vyrobené desky (kladnou i zápornou) se slitiny olova a vápníku. Tím se dosáhlo značné úspory úbytku vody z elektrolytu v průběhu pracovního života baterie (za standardních podmínek není potřeba dolévat demineralizovanou vodu do elektrolytu) a došlo k významnému snížení samovybíjení baterie v období, kdy není používána. Tyto vlastnosti naplňují charakter tzv. bezúdržbovosti.
V porovnání s tzv. hybridními, nebo klasickými bateriemi, které jsou vyráběny na bázi slitin a obsahem antimónu je snížené samovybíjení z 1% kapacity/den na 0,3% kapacity/den, při 20°C. Současně je pro správné dobití těchto baterií potřeba zajistit nabíjecí napětí 14,2-14,4V (u starých technologií stačilo 13,6-13,8V), co však většina vozů s rokem výroby od 1996/7 již zcela splňuje.
Výhodou plně vápníkových konstrukcí tedy je bezúdržbovost, prodloužená životnost a doba skladovatelnosti baterie a zejména optimalizace parametrů baterie podle požadavků výrobců motorových vozidel. Cena těchto výrobků dnes již zcela odpovídá cenám baterií na bázi antimónu nebo hybridních technologií. Koupí levné, antimónové, nebo hybridní baterie a její aplikací v moderním voze tak může paradoxně dojít k jejímu přebíjení a předčasnému ukončení životnosti.

- Jaký je význam barevných indikátorů stavu nabití (tzv. magické oko) na víku baterie?
- Zelená: baterie je v pořádku.
- Černá: Vybitá baterie, nabít!
- Bílá: Bateria je poškozená, otestovat (svěřte odbornému servisu).

- Jak naložit se starým, opotřebeným akumulátorem?
- Někteří řidiči se zbavují opotřebené baterie vyhozením do kontejneru komunálního odpadu. Baterie obsahuje kyselinu sírovou a olovo, které mají škodlivý vliv na životní prostředí a zdraví živých organismů i v malých koncentracích, proto se při koupě nové baterie zeptejte prodejce na možnost bezplatného zpětného odběru opotřebované baterie a její bezpečné, ekologické likvidace, nebo ji odevzdejte na nejbližším sběrném místě, zřízeném obcí anebo kontaktujte naši společnost, která zajistí její zpětný odběr a bezpečnou recyklaci.

- Jak bezpečně nastartovat vůz s vybitou baterií, pomocí startovacích kabelů?
- Jestli je vaše baterie vybitá, můžete nouzově nastartovat vůz využitím proudu z baterie jiného vozidla. Důležité je však na to použít pouze určené, startovací kabely, které dostanete koupit v specializovaných prodejnách. Postupujte následovně:
1. Zkontrolujte, zda mají baterie stejné jmenovité napětí (12 nebo 6V). Vypněte motor a všechny spotřebiče vozu, ze kterého se bude odebírat energie pro nastartování motoru vozu s vybitou baterií. Totéž skontrolujte i u druhého vozu, který bude startován.
2. Propojte rudým kabelem kladné póly obou baterií.
3. Připojte kleště černého kabelu na mínus pól baterie, ze které se bude odebírat startovací proud. Druhý konec připevněte v motorovém prostoru ke kostře vozu, který budete startovat, co nejdále od minusového pólu vybité baterie. Nikdy nepřepojujte minusové póly obou baterií přímo! Hrozí riziko exploze baterie!
4. Pokuste se nastartovat vůz s vybitou baterií. Jestli motor nenaskočí, nastartujte motor vozu s dobrou baterií, počkejte několik minut, zvednete volnoběžné otáčky motoru do pracovní oblasti a opětovně nastartujte vůz s vybitou baterií.
5. Po nastartování odpájejte kabely v opačném pořadí.

- Může dojít k předčasnému ukončení životnosti baterie ?
- Baterie je elektrochemické zařízení, kterého životnost je limitována počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů a vyvážeností energetické bilance. Nedostatečné dobíjení, nebo hluboké vybití baterie může způsobit tzv. sulfataci desek a nevratné poškození. Baterie pro osobní vozy efektívně pracují s 25% své kapacity, baterie pro nákladní vozidla s 50%. Vybitím na tuto hladinu baterie dosahuje tzv. provozního cyklu. V případě, že není zajištěné dostatečné dobíjení a baterie pracuje dlouhodobě ve stavu nedostatečného dobití, může baterie dosáhnout limitní počet cyklů podstatně dřív, než by se tak stalo za vyrovnané energetické bilance. Pak dojde k postupnému poškození desek akumulátora a předčasnému ukončení životnosti baterie, vlivem tzv. přecyklování. To se může vyskytnout zejména v případech intenzivního využívaní baterií i na jiné, než startovací účely (napr.: v oblasti mezinárodní přepravy tovarů baterie slouží v průběhu povinných přestávek řidičům jako jediný zdroj elektrické energie pro spousty spotřebičů na palubě vozu a zajišťují tak jejich komfort). Takéto selhání není důsledkem výrobní vady, i kdyby se projevilo ještě v záruční době, nýbrž špatného způsobu použití akumulátoru, nebo důsledek fyzického ukončením životnosti produktu. Nejlepší prevence je zajištění dostatečného plného dobíjení baterie v průběhu jejího pracovního života.
K předčasnému ukončení životnosti může také dojít i v důsledku tzv. "přebíjení" baterie, tzn. nabíjecí napětí/proud dlouho nebo i krátkodobě významně přesahují hodnoty doporučované výrobcem baterie. Opětovně dojde k poškození desek i baterie jako celku. Ani tento problém není způsobený výrobní vadou, nýbrž nesprávnym použitím/obsluhou baterie.
tel./fax: +420 226 002 378
design © B.Jelenčík     websolution © micarp 2011
EXIDE Slovakia, s.r.o., Na Výsluní 201/13, Praha 10, exide@exide-cz.cz